prawnik zus poznań

Wobec rosnącej liczby decyzji ZUS kwestionujących prawo kobiet w ciąży do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego informuje, że prowadzi sprawy z odwołań od tego typu decyzji ZUS, a w szczególności oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach, w których :

  • ZUS kwestionuje umowę o pracę zarzucając jej pozorność
  • ZUS kwestionuje fakt założenia i prowadzenia przez kobietę w ciąży działalności gospodarczej

Pomoc prawną świadczymy na wszystkich etapach postępowania, w tym:

  • w czasie kontroli ZUS w firmie,
  • sporządzamy odwołania od decyzji ZUS
  • reprezentujemy Klientów przed sądami

Udzielamy pomocy prawnej zarówno kobietom w ciąży, których umowy lub działalność gospodarcza są kwestionowane, jak i pracodawcom, reprezentując firmy zarówno przed ZUS jak i przed sądem.
Z uwagi na charakter tego typu spraw, w tym w szczególności reguły dowodowe, w przypadku negatywnej decyzji ZUS sugerujemy jak najszybszy kontakt z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach.

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wprowadziła możliwość umorzenia przedsiębiorcom zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi od nich odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia, opłatami dodatkowymi, a także kosztami egzekucyjnymi, za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r. Ustawa podzieliła przedsiębiorców na dwie grupy: przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, oraz pozostałych, czyli przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 1 września 2012 r lub prowadzą ją w dalszym ciągu. W przypadku przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku w przewidzianym przez ustawę terminie. W odniesieniu do drugiej grupy przedsiębiorców, postępowania w sprawie umorzenia były dotychczas zawieszane, ponieważ w stosunku do tych przedsiębiorców przepisy o umorzeniu należności na ubezpieczenia społeczne stosuje się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie, o którym mowa w art. 1, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dnia 21 listopada 2013 r Komisja Europejska notyfikowała Ministrowi Spraw Zagranicznych swoją decyzję z dnia 20 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, iż umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Continue reading

Znacząca nowelizacja systemu emerytalnegowprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637) w sposób istotny wpłynęła także na zasady przyznawania emerytur pracownikom w szczególnych warunkach lub charakterze urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W wyniku noweli zmieniona została treść art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm).

I tak, od 1 stycznia 2013 roku, data (wejścia w życie przepisów) pracownicy w szczególnych warunkach lub charakterze urodzeni po 31 grudnia 1948 roku nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, do czego wcześniej byli obowiązani. Continue reading

prawnik zus poznańPoniżej prezentujemy wybrane fragmenty istotnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11 orzekł że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czego dotyczyła sprawa

Continue reading

prawnik zus poznańSąd Najwyższy w dniu 13 października 2011 roku w składzie 7 sędziów podjął bardzo istotną uchwałę dotyczącą podmiotów uprawnionych do reprezentacji  Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami (sygn. akt II UZP 6/11) :

Treść uchwały:

Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Pracownik  Zakładu  Emerytalno -  Rentowego  Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym
nie  może  być  pełnomocnikiem  procesowym  Dyrektora  tego
Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87
§ 1 i 2 k.p.c.) i nadał jej moc zasady prawnej.

Dotychczasowa praktyka

Continue reading

prawnik ZUS poznanSprawy przed ZUSem to obszerna i bardzo ważna dla wielu ludzi dziedzina. Ze względu na szczególnie zawiły charakter tego typu spraw, nie każdy adwokat i radca prawny w Poznaniu świadczy usługi polegające na reprezentowaniu Klientów przed tym organem ze względu na fakt, że poruszanie się w gąszczu przepisów regulujących sprawy załatwiane przez ZUS często sprawia trudność nawet profesjonalistom. Dodatkowo należy wskazać, że często zatrudnianie prawnika wydaje się niepotrzebnym wydatkiem. Tymczasem nic bardziej mylnego. Sprawy prowadzone przed ZUS są często bardzo istotne i niezwykle ważne dla dalszych losów często całych rodzin. Z tego względu warto zasięgnąć  profesjonalnej porady w tej dziedzinie, gdyż samodzielne prowadzenie sprawy bez fachowej porady może doprowadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków.

Nasza kancelaria prawna udziela porad i reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed  (ZUS) jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami.

Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę, pracę w szczególnych warunkach i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS,

Zobacz również: zakres usług w sprawach z ZUS