Znacząca nowelizacja systemu emerytalnegowprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637) w sposób istotny wpłynęła także na zasady przyznawania emerytur pracownikom w szczególnych warunkach lub charakterze urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W wyniku noweli zmieniona została treść art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm).

I tak, od 1 stycznia 2013 roku, data (wejścia w życie przepisów) pracownicy w szczególnych warunkach lub charakterze urodzeni po 31 grudnia 1948 roku nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, do czego wcześniej byli obowiązani.

Takie rozwiązanie zapobiegnie sytuacjom, w których osoby starające się o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze pozostawały zarówno bez pracy, jak i bez emerytury, gdy np. okazało się, że nie mają odpowiedniego stażu do uzyskania emerytury na szczególnych zasadach.

Brzmienie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS od 1 stycznia 2013 roku:

Art.184.1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli:

1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn oraz

2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.

2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Warunki otrzymania emerytury na podstawie art. 184

Emerytura na podstawie art 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przyznawana jest osobom:

a) urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r;

b) które osiągnęły wymagany wiek emerytalny – różny w zależności od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (określony w art. 32, 33, 39 i 40 ustawy emeryturach i rentach z FUS).

c) które w dniu 1 stycznia 1999 r. (dzień wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS):

  • osiągnęły wymagany okres składkowy i nieskładkowy – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

  • osiągnęły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach – różny w zależności od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

    d) które nie przystąpiły do OFE albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa

 

Wysokość emerytury z art. 184:

 

Wysokość świadczenia przyznanego na podstawie art, 184 obliczna się według reguł określnonych w art. 26, tj. emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Gdy natomiast ubezpieczony złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa, składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22, stanowiącym stosunek pełnej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne do wysokości zaewidencjonowanej na koncie ubezpieczonego.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego prowadzi kompleksową obsługę prawną osób ubiegających się o emeryturę w szczególnych warunkach, na wszystkich etapach postępowania. Zapraszamy do kontaktu

 

 

oprac. Joanna Kozak