Podstawą prawną zatrzymania wadium jest przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, j.t. Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.). Stanowi on: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W sytuacji zatrzymania wadium istnieje kilka ścieżek postępowania, a sprawę badać należy indywidualnie. Celem Kancelarii jest ochrona interesu Wykonawcy, to znaczy odzyskanie zatrzymanego wadium. Problematyka tego zagadnienia sprowadza się do tego, że Zamawiający musi zastosować się do bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 46 ust. 4a, a zatem nie ma innego wyjścia jak zatrzymać wadium, choć na tym etapie jeszcze nie wie czy nie zaszły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy.

W takiej sytuacji Kancelaria najpierw analizuje prawidłowość samej procedury prowadzonej przez gospodarza postępowania – Zamawiającego. W tej sferze istnieje wiele rozmaitych zagadnień i możliwości prawnych, dających sporą szansę na sukces. Ponadto należy bezbłędnie przeprowadzić taki proces dowodzenia, który przekona Zamawiającego do  racji Wykonawcy, gdy rzeczywiście przyczyny nie uzupełnienia dokumentów w terminie leżały poza Wykonawcą. W takich sprawach decydującym okazuje się  doświadczenie Kancelarii w tego typu sprawach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w sprawach zamówień publicznych i do  kontaktu.