Zgodną z prawem i bardzo użyteczną dla Wykonawców jest możliwość skorzystania z uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów – wszystko to w celu uzyskania zamówienia publicznego. Jak to skutecznie zrobić?

Korzystać z nie swoich zasobów w zamówieniach publicznych można na kilka sposobów. W węższym zakresie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe na cel uzyskania i realizacji danego zamówienia publicznego – można pozyskać poprzez skorzystanie z zasobów podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych). W szerszym zakresie – to jest skorzystać z zasobów jak wyżej a nadto nawet z czyichś uprawnień i sytuacji ekonomicznejmożna przez połączenie się tzw. konsorcjum wykonawców albo utworzenie spółki cywilnej (art. 23ustawy Prawo zamówień publicznych – wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie).

Pierwsza instytucja uregulowana została w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, j.t. Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.). W sytuacji gdy przedsiębiorca, nie spełnia wymagań co do warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i z tej racji podlegałby wykluczeniu, może posiłkować się wskazanymi w art. 26 ust. 2b ustawy zasobami innych podmiotów. Podmioty te nie uzyskują statusu wykonawcy, ani nawet nie muszą być podwykonawcą (co budzi szereg sporów i wątpliwości i spotyka się z krytyką obecnej regulacji prawnej).

Druga instytucja – ogólnie uregulowana w art. 23 ustawy – polega na wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne przez kilku wykonawców (co najmniej dwóch ale może ich być praktycznie nieograniczona ilość) – w ramach konsorcjum albo spółki cywilnej. Suma uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjałów i zdolności wszystkich połączonych wykonawców, daje im łącznie spełnianie warunków udziału w postępowaniu tak, jak gdyby był to jeden wykonawca posiadający wszystkie te zasoby. Każdy z nich osobno działając podlegałby wykluczeniu, razem natomiast mogą skutecznie walczyć o wygraną w postępowaniu o zamówienie publiczne – czyli zawarcie kontraktu publicznego.

Warunkiem koniecznym jest jednak bezbłędne przygotowanie takich dokumentów (oświadczeń, pełnomocnictw, umowy konsorcjum, umowy spółki cywilnej), które pozwolą na skuteczne skorzystanie z tych możliwości. Błąd w tym zakresie skutkować może wyeliminowaniem z postępowania.

Z racji bogatego doświadczenia w tego typu sprawach, Kancelaria zapewnia najwyższy poziom przygotowania takiej dokumentacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie zamówień publicznych  i do Kontaktu.