wadium odzyskanie prawnik

Podstawą prawną zatrzymania wadium jest przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, j.t. Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.). Stanowi on: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W sytuacji zatrzymania wadium istnieje kilka ścieżek postępowania, a sprawę badać należy indywidualnie. Continue reading