KANCELARIA PRAWNA POZNAŃ, PRAWNIK POZNAŃ – profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

Podstawą prawną zatrzymania wadium jest przepis art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, j.t. Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.). Stanowi on: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W sytuacji zatrzymania wadium istnieje kilka ścieżek postępowania, a sprawę badać należy indywidualnie. Continue reading

Zgodną z prawem i bardzo użyteczną dla Wykonawców jest możliwość skorzystania z uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału osobowego i technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów – wszystko to w celu uzyskania zamówienia publicznego. Jak to skutecznie zrobić?

Korzystać z nie swoich zasobów w zamówieniach publicznych można na kilka sposobów. Continue reading

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czasami można natrafić na nieuczciwych kontrahentów nie spłacających swoich należności, pomimo wcześniejszej umowy. Sytuacje takie są nie tylko nieprzyjemne dla firmy, ale także mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej lub jej poważnego zachwiania.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego, oferuje wsparcie i pomoc prawną w zakresie windykacji takich dłużników. Poniżej przedstawiamy ofertę dla Klientów, którzy mają problem z uzyskaniem spłaty wierzytelności w tzw sytuacjach bezspornych, w których obowiązek zapłaty wynika np. z niezapłaconej faktury.

  Continue reading

porady prawne poznańKancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego świadczy szereg usług zarówno dla firm jak i dla osób fizycznych. W zakres tych usług wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism, reprezentacja przed urzędami i sądami.

Każda sprawa jest rozpatrywana w sposób indywidualny, nie kategoryzujemy spraw na “duże ” i “małe”, “ważne” i “mniej ważne”. Do każdej sprawy podchodzimy z największą starannością, z troską o dobro każdego Klienta. Uważamy, że świadczenie usług   prawnych to nie tylko praca, ale także bardzo poważne zobowiązanie wobec Klientów.

Szczególną wagę przywiązujemy do dostosowania porady prawnej dla potrzeb Klienta. Bardzo istotne jest dopasowanie porady i wskazanie odpowiedniego sposobu postępowania do sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się  Klient. Dokonujemy analizy wszystkich dostępnych możliwości i wskazujemy Klientowi szereg możliwości, jakie wiążą się z jego sprawą, ze wskazaniem tej, którą uważamy za najbardziej odpowiednią w jego sytuacji. Klienci Kancelarii korzystają nie tylko z wiedzy prawników Kancelarii ale także z wiedzy praktycznej, jaką dysponuje Kancelaria w związku ze zdobytym doświadczeniem.

Zachęcamy osoby szukające pomocy prawnej do kontaktu z Kancelarią :

Strona zawierająca dane kontaktowe

Formularz kontaktowy

prawnik zus poznańPoniżej prezentujemy wybrane fragmenty istotnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11 orzekł że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czego dotyczyła sprawa

Continue reading

Prawo spadkowe, to ogólnie mówiąc dział prawa, obejmujący przepisy normujące kwestie związane z przejściem praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (spadkobierców).

Przepisy prawa spadkowego były w ostatnim okresie w znacznym stopniu zmieniane.

I. Pierwszy etap – stwierdzenie nabycia spadku

  1. Continue reading

Do kancelarii zgłosił się Klient, któremu ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Klient co prawda spełniał warunki wymagane mu dla przyznania prawa do wcześniejszej emerytury (wymagany staż pracy ogółem, wymagany staż pracy w szczególnych warunkach, rodzaj pracy był jednym z wymienionych jako uprawniających do wcześniejszej emerytury), ale decyzja była odmowna.

ZUS uzasadniając przyczynę odmowy, w uzasadnieniu decyzji wskazał, że Klient pracował na stanowisku kierowniczym, a aktualnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na przyznanie wcześniejszej  emerytury tylko osobie, która bezpośrednio wykonuje pracę w szczególnych warunkach .

Od tej decyzji wniesiono odwołanie do Sądu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację stanowisku  i argumentacji  radcy prawnego Pawła Narożnego i wydał wyrok, którym zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że przyznał Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach.

Wyrok jest prawomocny, ZUS zrezygnował z wniesienia apelacji.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w sprawach ZUS,w tym reprezentację w sprawach, w których ZUS kwestionuje wykonywanie pracy w szczególnych warunkach i z tego tytułu odmawia przyznania wcześniejszej emerytury. W tego typu sprawach udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania i inne pisma, reprezentujemy Klientów przed ZUSem oraz przed sądami.

. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Prowadzimy szereg spraw w zakresie odwołań od decyzji ZUS w tym odwołania od decyzji ZUS dotyczące pracy w szczególnych warunkach.

Tworzenie nowej firmy, to poza wyzwaniem ekonomicznym także wyzwanie organizacyjne. Od formy jaką przyjmiemy dla prowadzenia działalności gospodarczej w dużej części zależą również późniejsze możliwości kształtowania odpowiedzialności za zobowiązania, możliwości kształtowania procesu decyzyjnego, podziału zysków a także koszty związane z obciążeniami podatkowymi.

Kancelaria radcy prawnego Pawła Narożnego, dzięki biegłej znajomości przepisów nie tylko pomaga w zakładaniu  firm, ale także doradza jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najbardziej optymalna dla potrzeb i oczekiwań Klienta, z uwzględnieniem różnego rodzaju ryzyk i oczekiwanych efektów. Wsparcie prawnika na tym etapie jest wyjątkowo cenne, pozwala uniknąć wielu pułapek prawnych i uniknąć błędów, które potem trudno naprawić.

Nie tylko zakładamy spółki, ale pomagamy również na dalszych etapach prowadzenia działalności, służąc naszym Klientom radą w bieżących kwestiach prawnych, tzw. obsłudze korporacyjnej spółki (organizowanie i obsługa obowiązkowych zgromadzeń, tworzenie uchwał, protokołów itp) a także doradzamy w razie potrzeby przy dalszych przekształceniach firmy.

Nasze doświadczenie i wiedza wielokrotnie przysłużyły się Klientom, od kwestii organizacyjnych i prawnych związanych z założeniem firmy aż po reprezentację wspólników, członków zarządu i innych organów w kwestiach spornych.

Zapraszamy do współpracy. Kontakt.

“Swoboda  wypowiedzi  będąca  tylko  ekspresją  swobody  myśli,  debata  i  dyskusja  są nieodzowne dla przepływu wiedzy, dla osiągania postępu, są esencją życia…”

“Prawo do myślenia jest  początkiem  wolności  i  mowa  musi  być  chroniona  przed  rządem, gdyż  mowa jest początkiem  myśli”

Zapraszamy do lektury artykułu .

Continue reading

prawnik zus poznańSąd Najwyższy w dniu 13 października 2011 roku w składzie 7 sędziów podjął bardzo istotną uchwałę dotyczącą podmiotów uprawnionych do reprezentacji  Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami (sygn. akt II UZP 6/11) :

Treść uchwały:

Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Pracownik  Zakładu  Emerytalno -  Rentowego  Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym
nie  może  być  pełnomocnikiem  procesowym  Dyrektora  tego
Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87
§ 1 i 2 k.p.c.) i nadał jej moc zasady prawnej.

Dotychczasowa praktyka

Continue reading