W obrocie gospodarczym nierzadko dochodzi do zawarcia różnego rodzaju umów z podmiotem działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który w rezultacie okazuje się nierzetelnym kontrahentem. Wierzyciel w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do uzyskania przeciwko dłużnej spółce tytułu wykonawczego, a dalej na jego podstawie podejmuje próbę odzyskania swych wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego. Często okazuje się jednak, iż dłużnik(spółka) jest niewypłacalny – nie dysponuje żadnym majątkiem, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie, a co za tym idzie egzekucja jest bezskuteczna.
Większość wierzycieli pozostaje w przeświadczeniu, iż umorzenie egzekucji prowadzonej przeciwko dłużnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na jej bezskuteczność oznacza, iż wierzytelność nigdy nie zostanie wyegzekwowana. Jednakże, umorzenie egzekucji wobec niewypłacalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozbawia jeszcze wierzyciela szans na odzyskanie swej wierzytelności. Przepisy prawa przewidują bowiem w takiej sytuacji możliwość dochodzenia zapłaty zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od osoby lub osób pełniących funkcję jej członka zarządu. W takiej sytuacji konieczne jest wytoczenie powództwa przeciwko wszystkim bądź wybranym członkom zarządu.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, uzyskując wysoką skuteczność.

Oferujemy usługi polegające zarówno na dochodzeniu roszczeń od członków zarządu jak i na obronie członka zarządu przed roszczeniami.