KANCELARIA PRAWNA POZNAŃ, PRAWNIK POZNAŃ – profesjonalne usługi i wieloletnie doświadczenie

kancelaria poznań

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego świadczy usługi prawne na rzecz zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Indywidualne podejście, nie opieranie się na schematach a także szeroki zakres świadczonych usług są naszym niewątpliwym  atutem.

Dlaczego my?

1. Wysoka skuteczność oparta na indywidualnym podejściu do każdej sprawy

2. Bogate doświadczenie poparte szeroką praktyką

3. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami

- naukowcami – wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach

- biegłymi rewidentami i księgowymi

- występujemy w sprawach podatkowych

- rzeczoznawcami majątkowymi

- kancelarią komorniczą

- kancelarią notarialną

- tłumaczami, w tym tłumaczami przysięgłymi

4. Wyszukujemy rozwiązania prawne z uwzględnieniem  najefektywniejszego wykorzystania przepisów prawa w interesie naszych Klientów

5. Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi urzędami i sądami w tym Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

6. Jesteśmy dynamicznym zespołem – w celu zaoszczędzenia czasu Klienta, świadczymy usługi również w siedzibie Państwa firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Kancelaria prawna Poznań świadczy usługi prawne na rzecz zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Indywidualne podejście, nie opieranie się na schematach a także szeroki zakres świadczonych uslug są naszym niewątpliwym atutem.


Dlaczego powinieneś nam zaufać?


 1. Jesteśmy dynamicznym zespołem, w celu zaoszczędzenia czasu Klientów świadczymy usługi także poza kancelarią np. w siedzibie firmy Klienta

 2. Wysoka skuteczność oparta na indywidualnym podejściu do każdej sprawy 1. Bogate doświadczenie poparte szeroką praktyką 1. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami

 • naukowcami – wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach

 • rzeczoznawcami majątkowymi

 • ekspertami z zakresu rekonstrukcji wypadków

 • biegłymi rewidentami i księgowymi – występujemy w sprawach podatkowych

 • kancelarią komorniczą

 • kancelarią notarialną

 • tłumaczami, w tym tłumaczami przysięgłymi


 1. Wyszukujemy rozwiązania prawne z uwzględnieniem  najefektywniejszego wykorzystania przepisów prawa w interesie naszych Klientów

 2. Reprezentujemy Klientów przed wszelkimi urzędami i sądami w tym Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym


         Coraz częstszą praktyką ZUS w ostatnim czasie jest nie tylko podważanie samego zatrudnienia osoby w formie umowy o pracę lub samego faktu wykonywania działalności gospodarczej, co samo w sobie rodzi wiele problemów, ale także coraz częściej kwestionowanie wysokości wynagrodzenia – lub zadeklarowanej podstawy wymiaru składek ZUS.

Z tego typu praktyką spotykaliśmy się już wielokrotnie. Jakkolwiek wydawałoby się, że wydanie przez ZUS decyzji „obniżającej” wynagrodzenie jest mniej dolegliwe, niż zakwestionowanie samego faktu zatrudnienia, to w praktyce jest odwrotnie

Od decyzji takiej służy oczywiście odwołanie do sądu. Niemniej ze względu na problemy dowodowe, prowadzenie takiego postępowania jest bardziej ryzykowne i trudniejsze pod względem dowodowym niż wykazywanie, że konkretny pracownik faktycznie świadczył pracę. W czasie naszej praktyki prowadziliśmy tego typu sprawy z powodzeniem.

W jednej ze spraw doszło niedawno do ciekawego przypadku – na etapie postępowania przed ZUS, przedsiębiorcy (samozatrudnionej kobiecie) ZUS zarzucił pozorność wykonywanej działalności. Po przeprowadzeniu drobiazgowego postępowania, Sąd I instancji zgodził się z prezentowanym przez nas stanowiskiem i uznał, że faktycznie nie ma mowy o pozorności, działalność była faktycznie wykonywana. Jednocześnie Sąd ten uznał, że prawidłową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinna być kwota minimalnego wynagrodzenia, a nie zadeklarowana przez przedsiębiorcę maksymalna podstawa wymiaru składek. Taki wyrok sądu wzbudził poważne wątpliwości, wobec czego został zaskarżony apelacją do Sądu Apelacyjnego

Continue reading

Wobec rosnącej liczby decyzji ZUS kwestionujących prawo kobiet w ciąży do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Narożnego informuje, że prowadzi sprawy z odwołań od tego typu decyzji ZUS, a w szczególności oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach, w których :

 • ZUS kwestionuje umowę o pracę zarzucając jej pozorność
 • ZUS kwestionuje fakt założenia i prowadzenia przez kobietę w ciąży działalności gospodarczej

Pomoc prawną świadczymy na wszystkich etapach postępowania, w tym:

 • w czasie kontroli ZUS w firmie,
 • sporządzamy odwołania od decyzji ZUS
 • reprezentujemy Klientów przed sądami

Udzielamy pomocy prawnej zarówno kobietom w ciąży, których umowy lub działalność gospodarcza są kwestionowane, jak i pracodawcom, reprezentując firmy zarówno przed ZUS jak i przed sądem.
Z uwagi na charakter tego typu spraw, w tym w szczególności reguły dowodowe, w przypadku negatywnej decyzji ZUS sugerujemy jak najszybszy kontakt z profesjonalnym prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach.

W obrocie gospodarczym nierzadko dochodzi do zawarcia różnego rodzaju umów z podmiotem działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który w rezultacie okazuje się nierzetelnym kontrahentem. Wierzyciel w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do uzyskania przeciwko dłużnej spółce tytułu wykonawczego, a dalej na jego podstawie podejmuje próbę odzyskania swych wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego. Często okazuje się jednak, iż dłużnik(spółka) jest niewypłacalny – nie dysponuje żadnym majątkiem, z którego wierzyciel mógłby uzyskać zaspokojenie, a co za tym idzie egzekucja jest bezskuteczna. Continue reading

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wprowadziła możliwość umorzenia przedsiębiorcom zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi od nich odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia, opłatami dodatkowymi, a także kosztami egzekucyjnymi, za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r. Ustawa podzieliła przedsiębiorców na dwie grupy: przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, oraz pozostałych, czyli przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 1 września 2012 r lub prowadzą ją w dalszym ciągu. W przypadku przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku w przewidzianym przez ustawę terminie. W odniesieniu do drugiej grupy przedsiębiorców, postępowania w sprawie umorzenia były dotychczas zawieszane, ponieważ w stosunku do tych przedsiębiorców przepisy o umorzeniu należności na ubezpieczenia społeczne stosuje się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie, o którym mowa w art. 1, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dnia 21 listopada 2013 r Komisja Europejska notyfikowała Ministrowi Spraw Zagranicznych swoją decyzję z dnia 20 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, iż umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Continue reading

Jednym ze sposobów ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca odpowiada za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wartości spadku, a nie jak w przyjęciu prostym (bez ograniczenia odpowiedzialności) całym swoim majątkiem.

Samo uzyskanie postanowienia sądu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jednak nie wystarczy. Konieczny jest jeszcze dokument, z którego wynika do jakiej konkretnie wartości spadkobierca odpowiada. Taką funkcję w prawie polskim spełnia spis inwentarza.

Gdzie złożyć wniosek o sporządzenie inwentarza :

Continue reading

Znacząca nowelizacja systemu emerytalnegowprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637) w sposób istotny wpłynęła także na zasady przyznawania emerytur pracownikom w szczególnych warunkach lub charakterze urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W wyniku noweli zmieniona została treść art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm).

I tak, od 1 stycznia 2013 roku, data (wejścia w życie przepisów) pracownicy w szczególnych warunkach lub charakterze urodzeni po 31 grudnia 1948 roku nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, do czego wcześniej byli obowiązani. Continue reading

ZUS abolicja prawnikW dniu 18 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta przewiduje możliwość umorzenia niektórych zaległości wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie należności wobec ZUS ( tzw abolicja ZUS)

Continue reading

kancelaria odszkodowania poznańSprawy o odszkodowania stanowią znacząca część praktyki Kancelarii.

Ogólnie mówiąc odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która ją wyrządziła bądź jest odpowiedzialna za jej wyrządzenie.

Odszkodowanie może polegać na :

 • przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody o ile jest to możliwe
 • zapłacie sumy pieniężnej (rekompensata pieniężna).

Większość spraw zlecanych Kancelarii polega na Continue reading

oferty równoważneNewralgicznym zagadnieniem zarówno na etapie przygotowania i prowadzenia przetargów publicznych jak i samej już realizacji umowy w przedmiocie zamówienia publicznego, jest problematyka tzw. ofert równoważnych i konsekwencji prawnych z tego wynikających. W ostatnich latach zwłaszcza w budownictwie z uwagi na znaczną wartość umów, problematyka ta budzi szereg gorących dyskusji oraz niestety często sporów na linii inwestor – wykonawca. Kancelaria potrafi wskazać zgodne z prawem rozwiązania takich problemów, reprezentując interesy zarówno Wykonawców jak i Zamawiających. Bardzo ważnym jest to, aby tego rodzaju problemów nie zostawiać na ostatnią chwilę – na samym początku procedury przetargowej, w której zapisano rozwiązania równoważne i dopuszczono oferty równoważne istnieje najwięcej możliwości rozwiązania problemów.

Continue reading

odszkodowania za hałas ŁawicaW dniu 30 stycznia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań-Ławica.

W uchwale ustalono m.in. granice obszaru, wymagania techniczne dotyczące budynków (zwłaszcza kwestie dotyczące tzw. klimatu akustycznego), jak również sposoby użytkowania terenów znajdujących się w strefie. Według cytowanej uchwały, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej. Obszar ograniczonego użytkowania został podzielony na dwie strefy, wewnętrzną oraz zewnętrzną, w zależności od natężenia hałasu.

Odszkodowanie za hałas – Ławica – czego można żądać ?

Continue reading