wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach stanowisko kierownicze

Do kancelarii zgłosił się Klient, któremu ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Klient co prawda spełniał warunki wymagane mu dla przyznania prawa do wcześniejszej emerytury (wymagany staż pracy ogółem, wymagany staż pracy w szczególnych warunkach, rodzaj pracy był jednym z wymienionych jako uprawniających do wcześniejszej emerytury), ale decyzja była odmowna.

ZUS uzasadniając przyczynę odmowy, w uzasadnieniu decyzji wskazał, że Klient pracował na stanowisku kierowniczym, a aktualnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na przyznanie wcześniejszej  emerytury tylko osobie, która bezpośrednio wykonuje pracę w szczególnych warunkach .

Od tej decyzji wniesiono odwołanie do Sądu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację stanowisku  i argumentacji  radcy prawnego Pawła Narożnego i wydał wyrok, którym zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że przyznał Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach.

Wyrok jest prawomocny, ZUS zrezygnował z wniesienia apelacji.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w sprawach ZUS,w tym reprezentację w sprawach, w których ZUS kwestionuje wykonywanie pracy w szczególnych warunkach i z tego tytułu odmawia przyznania wcześniejszej emerytury. W tego typu sprawach udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania i inne pisma, reprezentujemy Klientów przed ZUSem oraz przed sądami.

. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Prowadzimy szereg spraw w zakresie odwołań od decyzji ZUS w tym odwołania od decyzji ZUS dotyczące pracy w szczególnych warunkach.