umorzenie zaległości wobec zus

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wprowadziła możliwość umorzenia przedsiębiorcom zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi od nich odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia, opłatami dodatkowymi, a także kosztami egzekucyjnymi, za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r. Ustawa podzieliła przedsiębiorców na dwie grupy: przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, oraz pozostałych, czyli przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 1 września 2012 r lub prowadzą ją w dalszym ciągu. W przypadku przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku w przewidzianym przez ustawę terminie. W odniesieniu do drugiej grupy przedsiębiorców, postępowania w sprawie umorzenia były dotychczas zawieszane, ponieważ w stosunku do tych przedsiębiorców przepisy o umorzeniu należności na ubezpieczenia społeczne stosuje się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie, o którym mowa w art. 1, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dnia 21 listopada 2013 r Komisja Europejska notyfikowała Ministrowi Spraw Zagranicznych swoją decyzję z dnia 20 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, iż umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Continue reading

ZUS abolicja prawnikW dniu 18 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta przewiduje możliwość umorzenia niektórych zaległości wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie należności wobec ZUS ( tzw abolicja ZUS)

Continue reading