reprezentacja w sprawie zus

prawnik zus poznańSąd Najwyższy w dniu 13 października 2011 roku w składzie 7 sędziów podjął bardzo istotną uchwałę dotyczącą podmiotów uprawnionych do reprezentacji  Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami (sygn. akt II UZP 6/11) :

Treść uchwały:

Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

Pracownik  Zakładu  Emerytalno -  Rentowego  Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym
nie  może  być  pełnomocnikiem  procesowym  Dyrektora  tego
Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87
§ 1 i 2 k.p.c.) i nadał jej moc zasady prawnej.

Dotychczasowa praktyka

Continue reading