prawnik od spraw zus poznań

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wprowadziła możliwość umorzenia przedsiębiorcom zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wraz z należnymi od nich odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia, opłatami dodatkowymi, a także kosztami egzekucyjnymi, za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r. Ustawa podzieliła przedsiębiorców na dwie grupy: przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, oraz pozostałych, czyli przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 1 września 2012 r lub prowadzą ją w dalszym ciągu. W przypadku przedsiębiorców, którzy zakończyli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 września 2012 r, warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku w przewidzianym przez ustawę terminie. W odniesieniu do drugiej grupy przedsiębiorców, postępowania w sprawie umorzenia były dotychczas zawieszane, ponieważ w stosunku do tych przedsiębiorców przepisy o umorzeniu należności na ubezpieczenia społeczne stosuje się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie, o którym mowa w art. 1, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dnia 21 listopada 2013 r Komisja Europejska notyfikowała Ministrowi Spraw Zagranicznych swoją decyzję z dnia 20 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, iż umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r do 28 lutego 2009 r nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Continue reading

prawnik zus poznańPoniżej prezentujemy wybrane fragmenty istotnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 28 lutego 2012 r. sygn. akt K 5/11 orzekł że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001 i Nr 187, poz. 1112) jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czego dotyczyła sprawa

Continue reading