odwołanie od decyzji zus

Znacząca nowelizacja systemu emerytalnegowprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637) w sposób istotny wpłynęła także na zasady przyznawania emerytur pracownikom w szczególnych warunkach lub charakterze urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W wyniku noweli zmieniona została treść art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm).

I tak, od 1 stycznia 2013 roku, data (wejścia w życie przepisów) pracownicy w szczególnych warunkach lub charakterze urodzeni po 31 grudnia 1948 roku nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, do czego wcześniej byli obowiązani. Continue reading

ZUS abolicja prawnikW dniu 18 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta przewiduje możliwość umorzenia niektórych zaległości wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie należności wobec ZUS ( tzw abolicja ZUS)

Continue reading

Do kancelarii zgłosił się Klient, któremu ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach. Klient co prawda spełniał warunki wymagane mu dla przyznania prawa do wcześniejszej emerytury (wymagany staż pracy ogółem, wymagany staż pracy w szczególnych warunkach, rodzaj pracy był jednym z wymienionych jako uprawniających do wcześniejszej emerytury), ale decyzja była odmowna.

ZUS uzasadniając przyczynę odmowy, w uzasadnieniu decyzji wskazał, że Klient pracował na stanowisku kierowniczym, a aktualnie obowiązujące przepisy prawa zezwalają na przyznanie wcześniejszej  emerytury tylko osobie, która bezpośrednio wykonuje pracę w szczególnych warunkach .

Od tej decyzji wniesiono odwołanie do Sądu.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał rację stanowisku  i argumentacji  radcy prawnego Pawła Narożnego i wydał wyrok, którym zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że przyznał Klientowi prawo do wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach.

Wyrok jest prawomocny, ZUS zrezygnował z wniesienia apelacji.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w sprawach ZUS,w tym reprezentację w sprawach, w których ZUS kwestionuje wykonywanie pracy w szczególnych warunkach i z tego tytułu odmawia przyznania wcześniejszej emerytury. W tego typu sprawach udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania i inne pisma, reprezentujemy Klientów przed ZUSem oraz przed sądami.

. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Prowadzimy szereg spraw w zakresie odwołań od decyzji ZUS w tym odwołania od decyzji ZUS dotyczące pracy w szczególnych warunkach.

prawnik ZUS poznanSprawy przed ZUSem to obszerna i bardzo ważna dla wielu ludzi dziedzina. Ze względu na szczególnie zawiły charakter tego typu spraw, nie każdy adwokat i radca prawny w Poznaniu świadczy usługi polegające na reprezentowaniu Klientów przed tym organem ze względu na fakt, że poruszanie się w gąszczu przepisów regulujących sprawy załatwiane przez ZUS często sprawia trudność nawet profesjonalistom. Dodatkowo należy wskazać, że często zatrudnianie prawnika wydaje się niepotrzebnym wydatkiem. Tymczasem nic bardziej mylnego. Sprawy prowadzone przed ZUS są często bardzo istotne i niezwykle ważne dla dalszych losów często całych rodzin. Z tego względu warto zasięgnąć  profesjonalnej porady w tej dziedzinie, gdyż samodzielne prowadzenie sprawy bez fachowej porady może doprowadzić do nieodwracalnych, negatywnych skutków.

Nasza kancelaria prawna udziela porad i reprezentuje Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W zakres usług wchodzi zarówno reprezentacja przed  (ZUS) jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami.

Reprezentujemy Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę, pracę w szczególnych warunkach i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS,

Zobacz również: zakres usług w sprawach z ZUS