emerytura szczególne warunki

Znacząca nowelizacja systemu emerytalnegowprowadzona ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637) w sposób istotny wpłynęła także na zasady przyznawania emerytur pracownikom w szczególnych warunkach lub charakterze urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. W wyniku noweli zmieniona została treść art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm).

I tak, od 1 stycznia 2013 roku, data (wejścia w życie przepisów) pracownicy w szczególnych warunkach lub charakterze urodzeni po 31 grudnia 1948 roku nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby złożyć wniosek o emeryturę, do czego wcześniej byli obowiązani. Continue reading