ZUS abolicja prawnikW dniu 18 grudnia 2012 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa ta przewiduje możliwość umorzenia niektórych zaległości wobec ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kto może złożyć wniosek o umorzenie należności wobec ZUS ( tzw abolicja ZUS)

 • osoby podlegająca w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585, z późn. zm.1)) również, jeśli w momencie składania wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej

 • spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

Co podlega umorzeniu:

umarza się nieopłacone składki na  ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe
 • wypadkowe

z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

a także, co bardzo istotne:

 • należne od nich odsetki za zwłokę,
 • opłaty prolongacyjne,
 • koszty upomnienia,
 • opłaty dodatkowe,
 • koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzenie należności z tytułu składki zdrowotnej:

Umorzenie w/w należności, zgodnie z ustawą skutkuje umorzeniem nieopłaconych
składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich, za ten sam okres, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych,kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Jaki okres podlega umorzeniu:

Zgodnie z podpisaną ustawą, umorzeniu  może podlegać okres od dnia 1 stycznia
1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie zaległości wobec ZUS:

Wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy. Przypominamy, że ustawa wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Wyjątek:

Jeżeli decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin wyżej opisany termin 24 miesięcy jest dłuższy.

Jakie warunki trzeba spełnić:

Warunkiem umorzenia należności, o których mowa  jest nieposiadanie
na dzień wydania decyzji o umorzeniu , niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Minusy abolicji ZUS:

 

 • okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury

 

Oferta Kancelarii:

Zapraszamy do współpracy, Kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu tzw abolicji ZUS. W tego typu sprawach:

 • analizujemy sytuację Klienta pod kątem spełnienia kryteriów do uzyskania umorzenia zaległości wobec ZUS
 • sporządzamy  w imieniu Klienta wnioski o umorzenie zaległości
 • składamy gotowe wniosku do ZUS i monitorujemy procedowanie ZUS
 • w przypadku negatywnej decyzji ZUS – reprezentujemy Klientów w procedurze odwoławczej, w tym na każdym etapie postępowania sądowego