Przetargi – usługi prawne – prawnik w Poznaniu

przetarg  prawnik poznańZamówienia publiczne to jedna z dziedzin, w których Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne, we współpracy z ekspertami, specjalistami w tej dziedzinie.

Mając na uwadze doświadczenia w obsłudze prawnej zamówień publicznych, Kancelaria oferuje Klientom w pełni zawodowe przygotowanie w tej dziedzinie prawa oraz skuteczną ochronę ich interesów na rynku zamówień publicznych.

Kancelaria działa jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających.

W ramach reprezentowania wykonawców, czyli przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy pomoc w zakresie:

1) przygotowania ofert i właściwej dokumentacji formalnoprawnej;
2) sporządzania wniosków o wyjaśnienie specyfikacji i wzorów umów (tzw. pytania);
3) sporządzania umów konsorcjum i stosownych pełnomocnictw;
4) w trybach negocjacyjnych prowadzi w imieniu Klienta negocjacje z zamawiającym;
5) we wszelkich trybach sporządza w imieniu i na rzecz Klienta środki ochrony prawnej. W obecnym stanie prawnym po zlikwidowaniu instytucji protestu, są to odwołania do Prezesa KIO oraz skargi do sądów okręgowych (wydziałów gospodarczych odwoławczych).

Na gruncie prawa zamówień publicznych Kancelaria świadczy pomoc prawną także na rzecz zamawiających,

czyli tych wszystkich, którzy dysponując środkami publicznymi, są stroną kupującą dostawy, usługi i roboty budowlane na rynku zamówień publicznych. Oprócz jednostek sektora finansów publicznych (administracja rządowa, samorządowa, szpitale, przedszkola, szkoły, teatry itd.), coraz częściej także prywatne podmioty (przedsiębiorcy) stosują jako zamawiający ustawę Prawo zamówień publicznych.

Kancelaria doradza i przygotowuje dokumentację dotyczącą postępowań, w tym np.:

1) uchwały organów w przedmiocie potrzeby nabycia towaru czy usługi, zatwierdzenia trybu postępowania itd.;
2)  akty powołania członków komisji przetargowych, regulaminy postępowania, określanie praw i obowiązków;
3)  uzasadnienia wydatkowania środków na dany cel;
4)  uzasadnienia wyboru trybu postępowania o zamówienie publiczne;
5)  ogłoszenia o wszczęciu jak i o udzieleniu zamówienia publicznego;
6)  specyfikacje istotnych warunków zamówienia;
7)  istotne postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne (wzory umów);
8 ) odpowiedzi na pytania wykonawców;
9) reprezentację zamawiających w postępowaniach odwoławczych oraz postępowaniach skargowych przed sądami okręgowymi;
10 odpowiedzi na ewentualne zarzuty naruszenia zasad udzielania zamówień, podnoszone przez organy kontroli.

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest decydujące z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności na gruncie przepisów o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obecnie jednak największą sankcję dla zamawiających stanowi rygor zwrotu środków w zamówieniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oprócz najwyższej staranności w wydatkowaniu tych środków, zamawiający musi odpowiednio skutecznie i umiejętnie stosować przepisy o zamówieniach publicznych, które podlegają częstym nowelizacjom i zmianom w zakresie interpretacji norm tej dziedziny prawa

Narastający stopień skomplikowania tego typu postępowań powoduje, że wręcz niezbędna staje się współpraca z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą prawidłowo przygotowac i prowadzić tego typu postępowania.